Ieder mens heeft recht op goede zorg

Algemene voorwaarden Koru Kerkrade


 

Artikel 1­           Algemeen

 

.1. De vennootschap onder firma Koru Coaching, Training & Advies V.O.F., tevens h.o.d.n. Koru Kerkrade, Koru Parkstad en Koru Limburg,  is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14092702.

 

2. Koru Coaching, Training & Advies V.O.F zal in deze algemene voorwaarden verder worden aangeduid als Koru Kerkrade of ‘opdrachtnemer’. De andere partij wordt de ‘opdrachtgever’ genoemd. Koru Kerkrade is gerechtigd op ieder moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal Koru Kerkrade opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen.

 

3. Koru Kerkrade is een onderneming die zich toelegt op ambulante woonbegeleiding, eventueel verzorging en verpleging van mensen met beperkingen op alle gebieden, derhalve mensen met een psychiatrische beperking, verstandelijke beperking, ernstige psychosociale problematiek, maar ook bijkomende somatische problematiek. Daarnaast legt zij zich toe op administratieve dienstverlening in de zorgadviseert en coacht zij en traint Koru Kerkrade o.a. op het gebied van WMO- en WLZ aanvragen.

 

4. Indien naar een deelnemer wordt verwezen, dan is dit de feitelijke deelnemer van de dienst.

 

5. ‘Werkzaamheden betreft de hierboven omschrijven werkzaamheden zoals woonbegeleiding, verzorging, training, coaching, advisering, het verzorgen van administratief werk e.d. .

 

5. Deze algemene voorwaarden horen bij de overeenkomst, zijnde het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

 

Artikel 2           Toepasselijkheid

 

1. Op alle aanbiedingen, offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Koru Kerkrade en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn deze algemene voorwaarden van toepas­sing, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, hoe ook genaamd. Het opvragen van een offerte bij Koru Kerkrade of het accepteren van enige aanbieding van Koru Kerkrade, brengt met zich mee dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

 

3. Deze algemene voorwaarden worden bij het aangaan van de overeenkomst op de wettelijk voorgeschreven wijze aan opdrachtgever overhandigd. Zij worden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever feitelijk ter hand gesteld. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de internetsite van Koru Kerkrade (www.korukerkrade.nl), en worden ook op het eerste verzoek toegezonden aan opdrachtgever.

 

4. Indien de overeenkomst op afstand elektro­nisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Met een overeenkomst op afstand die elektronisch wordt gesloten wordt bedoeld de overeenkomst met opdrachtgever die tot stand komt via de e-mail. 

 

5. De opdrachtgever bevestigt een opdracht schriftelijk. Gebeurt dit niet, maar vangt Koru Kerkrade toch aan met het uitvoeren van de opdracht, dan wordt de inhoud van de offerte gelijk gesteld aan de overeenkomst en zijn de algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

 

Artikel 3           Wederzijdse verplichtingen

 

1. Opdrachtgever is gehouden kosteloos en tijdig alle medewerking die Koru Kerkrade naar haar oordeel nodig heeft om tot tijdige en volledige uitvoering van de opdracht te komen, te verlenen, bij gebreke waarvan Koru Kerkrade het recht heeft haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, totdat de opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan.

 

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Koru Kerkrade ter beschikking gestelde gegevens, ook indien die gegevens afkomstig zijn van derden. Opdrachtgever is gehouden Koru Kerkrade onverwijld schriftelijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 

3. Koru Kerkrade spant zich ervoor in om de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, en daarbij de belangen van opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen en voorts een voor de opdrachtgever goed resultaat na te streven, zoals van haar als professioneel opdrachtnemer verwacht mag worden.

 

4. Opdrachtgever is verplicht enige klacht binnen twee maanden nadat er is opgeleverd in te dienen, bij gebreke waarvan het recht om te klagen vervalt. In dat geval wordt opdrachtgever geacht de dienst te hebben aanvaard zoals deze is afgeleverd.

 

5. Lijdt opdrachtgever schade in enige vorm of dient zij kosten te maken ten gevolge van het niet nakomen van enige verplichting uit dit artikel, dan zijn die schade/kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 4            De verschillende werkzaamheden van Koru Kerkrade

 

 

Koru Kerkrade legt zich in de eerste plaats toe op het begeleiden, verzorgen en verplegen van mensen (bijvoorbeeld opdrachtgevers) met een beperking, ziekte of aandoening. Koru Kerkrade staat ervoor in dat haar medewerkers, of de door haar ingeschakelde derden, gecertificeerd en gediplomeerd zijn voor de werkzaamheden die zij moeten verrichten. Koru Kerkrade zal deze verzorgende, begeleidende en verplegende werkzaamheden immer naar beste weten en kunnen verrichten, en zal zich immer inspannen om met alle bekende informatie de juiste begeleiding, verzorging en verpleging te leveren. Koru Kerkrade wilt er echter uitdrukkelijk op wijzen dat er sprake is van een inspanningsverplichting, die zij dient te leveren.

 

Datzelfde geldt voor haar coaching- en advieswerkzaamheden. Zij zal deze werkzaamheden immer naar beste weten en kunnen verrichten, en zal zich immer inspannen om met alle bekende informatie de coaching en het advies te leveren. Koru Kerkrade wilt er echter uitdrukkelijk op wijzen dat er sprake is van een inspanningsverplichting, die zij dient te leveren.

 

Tevens verzorgt Koru Kerkrade administratieve werkzaamheden voor derden onder meer wat betreft WMO declaraties en WLZ aanvragen aanvragen. Voor deze werkzaamheden is Koru Kerkrade afhankelijk van de aanlevering van alle noodzakelijke gegevens door opdrachtgever. Koru Kerkrade zal naar beste weten en kunnen deze administratieve werkzaamheden verrichten en zal immer al datgene dat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden doen, om het gewenste resultaat te bereiken. Opdrachtgever dient zich te realiseren dat Koru Kerkrade daarvoor ook afhankelijk is van derden, zoals gemeentes.

 

 

Artikel 5           Aanbiedingen en prijzen

 

1. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Koru Kerkrade heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding aan te passen, in te trekken of te herroepen tot vijf werkdagen na aanvaarding van de aanbieding door opdrachtgever, ook als in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd. Aan de inhoud van reclame-uitingen van Koru Kerkrade kunnen geen rechten worden ontleend.

 

2. Koru Kerkrade baseert haar aanbiedingen op de door opdrachtgever aangeleverde en aan te leveren informatie en gaat uit van de juistheid van die informatie, ook als deze informatie van derden afkomstig is. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze informatie.

 

3. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien na het doen van de aanbieding, maar voor de uiteindelijke levering zich een prijsverhogende omstandigheid voordoet waarop Koru Kerkrade geen invloed heeft, zoals wijziging van wetten of andere regelgeving, valutastijgingen e.d., dan is Koru Kerkrade gerechtigd die prijsstijging door te rekenen aan de opdrachtgever, tenzij zulks in strijd komt met dwingendrechtelijke wetgeving. In dat laatste geval heeft Koru Kerkrade het recht van de overeenkomst af te zien.

 

 

Artikel 6           Honorarium en prijzen

 

1. Opdrachtgever is voor de door Koru Kerkrade te verrichten c.q. verrichte werkzaamheden het overeengekomen tarief verschuldigd. Dat tarief wordt voorafgaand aan de opdracht afgesproken. Het is mogelijk dat een all-in tarief wordt afgesproken, maar ook dat bijvoorbeeld op basis van urencalculatie tussen partijen wordt afgerekend. Het honorarium van Koru Kerkrade is immer exclusief B.T.W., overige kosten, zoals reiskosten, bureaukosten en bijvoorbeeld out of pockets. Voor zoveel Koru Kerkrade in het kader van het uitvoeren van de opdracht derden heeft ingeschakeld, dan is het tarief uiteraard exclusief het tarief c.q. de kosten van deze derde. Koru Kerkrade zal opdrachtgever informeren indien zij enige derde inschakelt. In beginsel zal Koru Kerkrade deze derde slechts in contact brengen met opdrachtgever en komt enige overeenkomst dan tot stand tussen Koru Kerkrade en opdrachtgever. Koru Kerkrade is daarbij geen partij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, danwel Koru Kerkrade duidelijk rechtstreeks met deze derde heeft gecontracteerd.

 

2. Indien Koru Kerkrade meer werk heeft omdat opdrachtgever in gebreke blijft met het aanleveren van informatie en/of materialen, danwel de opdracht verdergaand afhankelijk is van door opdrachtgever aan te leveren zaken of rechten, dan is Koru Kerkrade niet alleen gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten zolang opdrachtgever met aanlevering van één en ander in gebreke blijft, maar bovendien is Koru Kerkrade gerechtigd enig meerwerk dat hieruit voortvloeit aan de hand van het gebruikelijke uurtarief in rekening te brengen aan opdrachtgever. Koru Kerkrade is wel verplicht opdrachtgever schriftelijk erop te wijzen indien er meerwerk ontstaat doordat opdrachtgever in gebreke blijft.

 

3. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Koru Kerkrade en Koru Kerkrade derhalve door niet aan haar toe te rekenen omstandigheden niet, danwel niet tijdig, kan leveren c.q. de uitvoering van de opdracht hierdoor wordt vertraagd, dan is Koru Kerkrade niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor enige schade of kosten. In dat geval is opdrachtgever verplicht eventuele door deze vertraging ontstane kosten te vergoeden aan Koru Kerkrade, waarbij geldt dat Koru Kerkrade ervoor zorgt dat zij die kosten voor zoveel mogelijk zal beperken. 

 

 

Artikel 7           Betaling van de factuur

 

1. Mocht betaling op rekening zijn overeengekomen, dan dient betaling steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het rekeningnummer die op de factuur van Koru Kerkrade vermeld staat.

 

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, zal Koru Kerkrade de opdrachtgever middels aanmaning in ieder geval eenmalig veertien dagen in de gelegenheid stellen alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Indien opdrachtgever dan niet heeft betaald, wordt opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten verschuldigd en wel conform de staffel van de Wet Normering Incassokosten:

 

      

Hoofdsom tot en met

Toepasselijk percentage

Maximum

€ 2.500,--

15% over de hoofdsom

€ 375,--
  
  (min. € 40,--)

€ 5.000,--

€ 375,-- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,--)

€ 625,--

€ 10.000,--

€ 625,-- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,--_

€ 875,--

€ 200.000,--

€ 875,-- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,--)

€ 2.775,--

Boven de € 200.000,--

€ 2.775,-- + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,--)

€ 6.775,--

 

3. Opdrachtgevers zijn de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur/vervaldata van de facturen over de hoofdsom en de incassokosten. Terzake buitengerechtelijke incassokosten geldt een minimum van € 75,--, exclusief BTW. 

 

4. Koru Kerkrade begint tenzij anders overeengekomen pas met haar werkzaamheden, nadat Opdrachtgever betaald heeft. Zolang Koru Kerkrade geen integrale betaling van haar facturen heeft ontvangen, is zij gerechtigd om alle op haar rustende verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten zonder dat opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.

 

5. Opdrachtgevers, dienen telkens de facturen van Koru Kerkrade onverkort en volledig te betalen, hen komt geen recht op verrekening toe uit hoofde van enige vordering op Koru Kerkrade Bij grote bestellingen is Koru Kerkrade gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid stelt voor de omvang van de volledige vordering, althans een zodanig bedrag als Koru Kerkrade noodzakelijk en gewenst acht.

 

6. Indien Koru Kerkrade in een gerechtelijke procedure met een opdrachtgever volledig, grotendeels of deels in het gelijk wordt gesteld, is die opdrachtgever verplicht om bovenop de kostenveroordeling die de rechter heeft uitgesproken, de werkelijke kosten van rechtsbijstand in die procedure te vergoeden.

 

 

Artikel 8           Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 

1. Zowel Koru Kerkrade als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend c.q. uitgesproken.

 

2. Koru Kerkrade heeft het recht enige overeenkomst met opdrachtgever middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding jegens Koru Kerkrade toekomt, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de WSNP wordt uitgesproken, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel, opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen verliest, tenzij de curator, bewindvoerder of vereffenaar zich bereid verklaart de verplichtingen uit de overeenkomst onverkort na te komen.

 

3. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat er sprake is van toerekenbaar tekortschieten door Koru Kerkrade, of wanneer Koru Kerkrade de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Indien opdrachtgever zich op een wijze gedraagt die zodanig is dat Koru Kerkrade van oordeel is dat van haar niet verwacht mag worden dat zij de overeenkomst laat voortduren, dan geldt dit tevens als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming.  

 

4. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid behelst tevens alle kosten van derden die door Koru Kerkrade op dat moment reeds zijn gemaakt. Bovendien is opdrachtgever bij een beëindiging als bedoeld in het vorige lid verschuldigd nog minimaal 35% van het resterende nog niet door Koru Kerkrade in rekening gebrachte honorarium.  

 

 

Artikel 9           Auteursrechten

 

1. Verstrekking en/of terbeschikkingstelling aan opdrachtgevers van auteursrechtelijk beschermde werken/teksten/stukken/materialen, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan.

 

 

Artikel 10        Vertrouwelijkheid/geheimhouding

 

1. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen zonder toestemming van elkaar niet naar buiten treden met mededelingen over deze overeenkomst, over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van de wederzijdse ondernemingen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

 

 

 Artikel 11        Persoonsgegevens

 

1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever worden verkregen worden door opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

 

2. De onderzoeksgegevens die door opdrachtnemer bij opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. 

 


Artikel 12        Aansprakelijkheid Koru Kerkrade

 

1. Voor schade van opdrachtgever die het gevolg is van één of meer toerekenbare tekortkomingen van Koru Kerkrade, is laatstgenoemde slechts aansprakelijk indien Koru Kerkrade schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

 

2. Koru Kerkrade is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Koru Kerkrade is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, geïnvesteerde arbeidsuren, misgelopen besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie e.d.

 

3. De aansprakelijkheid van Koru Kerkrade is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico.

 

4. In geval van een schadeclaim zal opdrachtgever Koru Kerkrade, althans haar verzekeraar, in de gelegenheid stellen de schade te onderzoeken en zal opdrachtgever daaraan medewerking verlenen, voor zoveel dat redelijkerwijs noodzakelijk is ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid. Het is voor Koru Kerkrade en haar verzekeraar essentieel dat zij zich zelf een oordeel kan vormen van haar aansprakelijkheid, de aard van de schade en de hoogte van de schade. Indien opdrachtgever Koru Kerkrade, althans haar verzekeraar niet in de gelegenheid stelt de schade zelf te beoordelen of de schade al herstelt voordat Koru Kerkrade deze heeft kunnen inspecteren, vervalt het recht op schadevergoeding.

 

5. Aan de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid kunnen door Koru Kerkrade ingeschakelde derden ook hun rechten ontlenen: deze derden kunnen rechtstreeks een beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperking.

 

6. Enige vordering uit hoofde van aansprakelijkheid van Koru Kerkrade vervalt door verloop van twee jaar, gerekend vanaf de dag dat opdrachtgever bekend is c.q. bekend had kunnen zijn met deze vordering en eindigt in ieder geval altijd binnen twee jaar nadat de overeenkomst met opdrachtgever tot een einde is gekomen.

 

 

Artikel 13        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. In geval van enig geschil tussen opdrachtgever en Koru Kerkrade is de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil.

 

 

 

  

E-mailen
Bellen
Map